Teade

Sonda Vallavolikogu kehtestas 13.märts 2017 otsusega nr 25/3 Ida-Virumaal, Sonda vallas, Sonda alevikus „Raudtee ja Terase tänava ning nende lähiümbruse detailplaneeringu“, (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1645DP3, 11.11.2016). Planeeringuga muudetakse kehtivat üldplaneeringut planeeringuala piires maakasutuse juhtotstarve osas, määrates valdavaks juhtotstarbeks üldkasutatava hoone maa ning puhke- ja virgestusmaa. Planeeringuga on kavandatud planeeringuala ruumiline terviklahendus tulevaseks ehitustegevuseks ja maakasutuseks. Planeeringualal ei esine kultuurimälestisi, Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel ei paikne alal kaitsealuste liikide elupaiku, loodusobjekte ega loodusvarasid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, kuna planeeringuala võetakse kasutusse turismi arendamise eesmärgil, rajades ajaloolise Sonda-Mustvee kitsarööpmelise raudtee depoohoone baasil piirkondliku turismivõrgustiku „SüdameTee“ keskuse ja Virumaa elamuskeskuse „Ajavagun“. Planeeringu elluviimisega ei kaasne negatiivset mõju looduskeskkonnale.