Lembitu 4

Sonda Vallavolikogu algatas 09.veebruar 2015 otsusega nr 12/6 „Lembitu tn 4 detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine” Sonda vallas, Sonda alevikus, Lembitu tn 4 krundi detailplaneeringu ning jättis algatamata planeeringu elluviimisega kaasneda võiva keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lembitu tn 4 krundi hoonestusala piiritlemine ja krundi ehitusõiguse määramine. Kavandatavate ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, ehitiste vaheliste kujade, tänava maa-ala liikluskorralduse, parkimis- ja telkimisala ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala piirneb Posti tn 13 (75101:006:0280), Posti tn 11 (75101:006:1100), Posti tn 9a (75101:006:1060), Posti tn 9 (75101:006:0121), 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee (75101:006:0065), Lembitu tn 6 (75101:006:0110) kinnistute ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuala suuruseks on 6161 m².

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võiva keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata järgmistel kaalutlustel:

1) puudub seadusest tulenev kohustus keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks, kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ning kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust;

2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte;

3) detailplaneeringu ala kohta on kehtestatud Sonda valla üldplaneering;

4) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Sonda Vallavalitsus, Lembitu tn 9, 43001 Sonda alevik, Ida-Virumaa.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Sonda Vallavolikogu, Lembitu tn 9, 43001 Sonda alevik, Ida-Virumaa.

Volikogu otsuse ja detailplaneeringuala plaaniga saab tutvuda valla veebilehel aadressil http://register.sonda.ee/ ja Sonda Vallavalitsuses, Lembitu tn 9, Sonda alevik, Sonda vald, Ida-Virumaa, tööpäevadel kell 9:00-17:00.

Get Adobe Flash player