Hajaasustuse programm 2014

Prindi

Alates 07.04.2014 on avatud „Hajaasustuse programmi" taotlusvoor Sonda vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele (mille koosseisu kuulub taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik) tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud regionaalministri 18.03.2014 käskkirjas nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm".


Lisainformatsioon EAS-i www.eas.ee ja Ida-Viru Maavalitsuse ida-viru.maavalitsus.ee veebilehel.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 09.06.2014.

Abiks taotlejale:
Programmdokument (pdf)
Taotlusvorm (.doc)
Projekti eelarve (.xls)
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Aruandevormid kasusaajale (.xls)
Arvutamise abimees (.xls)

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon:

  1. Tambet Leinbock
  2. Kalle Väljur
  3. Aivo Hannus
  4. Kristel Petrova
  5. Andrea Eiche