Elukoha andmete muutmine vallavalitsuse algatusel

Vallavalitsuse algatusel

Vallavalitsus algatab isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise või muutmise enda algatusel, kui selle territooriumil viibib püsivalt isik:

* kelle elukoha aadress pole kantud rahvastikuregistrisse;
* kes kasutab elamiseks ruumi, mis ei ole eluruum või
* kellel on rahvastikuregistris olemas ka hetkel kehtiv elukoha aadress, kuid see ei vasta tegelikkusele ning isikul ei ole võimalik muul moel hoolitseda oma elukoha andmete õiguse eest rahvastikuregistris või ta on jätnud selle tegemata.

Isiku püsivalt viibimise kohta vallavalitsuse territooriumil võivad teatada või andmeid esitada nii sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politsei- või muu asutus või isik.

Viibimiskohaks oleva ruumi täpsusega elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse teeb vallavalitsus kirjaliku järelepärimise isikule ja ruumi omanikule nõusoleku saamiseks. Kui ruumi omanik ja isik ei teata järelepärimisele ühe kuu jooksul oma nõusolekust või üks nendest ei teata, kannab vallavalitsus isiku elukoha aadressi valla või osavalla ning võimaluse korral asutusüksuse täpsusega. Sideandmeteks tuleb aga kanda sel juhul isiku viibimiskoha aadress.

Üürivaidluskomisjoni otsuse või kohtulahendi alusel

Jõustunud kohtulahendi või üürivaidluskomisjoni otsuse alusel, millega isik kaotab või saab õiguse kasutada ruumi elukohana, muudab vallavalitsus isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Ruumi kasutamise õiguse kaotamisel säilitatakse rahvastikuregistris aktuaalsete andmete hulgas isiku elukoha aadress valla või osavalla ning võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.

Aadressiandmete muutumise korral

Elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutmise korral (näiteks tänava nime või maja numbri muutmine) teeb vallavalitsus vastavad muudatused rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressis ja teavitab sellest isikut.

Välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel

Isiku elukoha andmete muutmine võib toimuda ka välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel. Välisriigi elukoha andmed, mis kantakse rahvastikuregistrisse, võivad sisalduda eraldi välisriigi asutuse poolt välja antud dokumendis või need võidakse edastada ametiasutuste vahel automaatse andmevahetuse käigus.

Soomega on Eesti sõlminud rahvastikuregistri andmevahetuse lepingu, mille tulemusena edastab Soome rahvastikuregister Eesti rahvastikuregistrile automaatselt korra nädalas Soome Vabariigis elukoha registreerinud Eesti kodanike elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks (sealhulgas ka hilisemad elukoha muutused). Samamoodi edastatakse Soomele Eesti Vabariigis elukoha registreerinud Soome kodanike andmed.

 

Get Adobe Flash player