Omaniku õigustatud nõudmine

Prindi

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga isikul ei ole õigust kasutada ruumi omanikule kuuluvat ruumi oma elukohana (näiteks isiku ruumi kasutusõigus on lõppenud) ja isik ei kasuta omaniku ruumi oma elukohana, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele valla- või linnavalitsusele avaldus rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks. Nimetatud tingimused peavad olema täidetud üheaegselt ning nende õigsust kinnitab ruumi omanik avaldusel oma allkirjaga.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus isikut tähitud kirjaga rahvastikuregistris märgitud aadressil ja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Ruumi omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul avalduse kättetoimetamisest või Ametlikud Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi omanikule kuuluvat ruumi oma elukohana või toimub kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.

Juhul, kui menetluse tulemusena omaniku õigustatud nõudmine rahuldatakse, säilitatakse rahvastikuregistris isiku elukoha aadress valla- või linna ja linnaosa või osavalla ning võimaluse korral asutusüksuse täpsusega.
Omaniku õigustatud nõudmist saab ruumi omanik esitada ruumi asukoha järgsele valla- või linnavalitsusele:

* kohale minnes;
* saates posti teel ja lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
* saates digitaalse allkirjaga e-posti teel või
* kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Ruumi omaniku avaldus isiku elukoha aadressi muutmiseks

NB! Ruumi omanikul ei ole õigust omaniku õigustatud nõudmist isiku elukoha andmete muutmiseks esitada, kui isik elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus seda oma elukohana kasutada. Omaniku ja isiku vaidlus kasutusõiguse üle lahendatakse tsiviilkohtupidamise korras või üürivaidluse lahendamise seaduses sätestatud korras. Pärast seda muudab valla- või linnavalitsus isiku elukoha andmed rahvastikuregistris juba jõustunud üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse või kohtulahendi alusel, mis tehti kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta.