Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine tähendab isiku elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Isikutel on kohustus hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest rahvastikuregistris ning seda nii Eestis kui välisriigis asuva elukoha puhul.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Elukoha andmeid muudetakse:

* isiku esitatud elukohateate alusel;
* isiku püsivalt elama asumisel välisriiki isiku elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel;
* valla- või linnavalitsuse algatusel;
* ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
* kohtulahendi alusel, millega isik kaotab õiguse ruumi kasutada;
* elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutmise korral;
* kui isiku elukoht on välisriigis (välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel).

Isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole isiku asumine või paigutamine statsionaarsele ravile haiglasse, hoolekandeasutusse, kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Get Adobe Flash player