Surma registreerimine

Surma registreerimiseks avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles.Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada:

* surma registreerimise avaldus
* surnu isikut tõendav dokument;
* arstlik surmateatis;
* avaldaja isikut tõendav dokument.

Võimalusel tuleb esitada surnu abielu tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka teisi surmaregistreerimiseks vajaminevaid dokumente.

Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendava dokumendi (nt isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass jm) edastab perekonnaseisuametnik kas Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles või nendesse keeltesse tõlgitud. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument (nt meditsiinitõend) peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Vaata lisaks: Välisriigi perekonnaseisudokumendid

Avaldajal tuleb arvestada, et kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetavatud (nt puudub või on vale surmaaeg, surmakoht, isikukood, puuduvad või on loetamatud teatise koostaja andmed), mille tõttu isikut ei ole võimalik tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument korrektselt vormistada.

Surma registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta paberil surmatõend.

Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maavalitsusele või Tallinna Perekonnaseisuasutusele.

Get Adobe Flash player