Sünni registreerimine

Kontakttelefonid: 3355275; 58188728 Kristel Petrova

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus. Sonda vallas saab lapse sündi registreerida Sonda Vallavalitsuses (Lembitu tn 9 Sonda alevik).

Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta:
• ID-kaart või pass;
• meditsiiniline sünnitõend lapse sünni kohta;
• teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (kui vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima ehk lapsele nime panema ainult üks abikaasadest).

 

Vaata voldikut sünni registreerimise kohta.

 

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente (nt vanemate abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid esitada eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Lapsevanemad, kes ei ole omavahel abielus peavad mõlemad isiklikult kohale tulema või esitama isaduse omaksvõtuks ettenähtud avalduse ja nõusoleku notariaalselt tõestatud vormis. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. Kui on alust arvata, et avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, võib avalduse esitada naise raseduse ajal.

 

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

 

Sünni registreerimisel:

 • - esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal.
 • - abielus olevad vanemad saavad esitada sünni registreerimse avalduse ka elektrooniliselt eesti.ee kaudu, kui meditsiinilise sünnitõendi andmed on eelnevalt kantud rahvastikuregistrisse (ehk kui laps on sündinud erahaiglas Fertilitas, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Pärnu Haiglas või Rakvere Haiglas).
 • - tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
 • - väljastatakse sünni tõend.

 

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Alus: Perekonnaseadus, Perekonnaseisutoimingute seadus

 

Valla sünnitoetus

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Sonda vald sünnitoetust. Sünnitoetuse määr on 300 eurot.

Valla sünnitoetuse maksmise kord:

 • - Sünnitoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal ja hooldajal, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.
  - Toetus makstakse ühele vanemale pärast lapse sünni registreerimist, kui Eesti rahvastikuregistris on lapse elukohaks Sonda vald.
  - Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest.
  - Sünnitoetus makstakse välja neljas osas järgnevalt:
       25 % sünnitoetuse määrast pärast lapse sünni registreerimist;
       25 % sünnitoetuse määrast lapse üheaastaseks saamisel. Teine osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald;
       25 % sünnitoetuse määrast lapse kaheaastaseks saamisel. Kolmas osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest ja teist osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald;
       25 % sünnitoetuse määrast lapse kolmeaastaseks saamisel. Neljas osa sünnitoetusest makstakse välja juhul, kui lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest, teist ja kolmandat osa ning lapse ja ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on kogu vahepealse aja olnud Sonda vald.
 • - Sünnitoetuse esimese osa saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse koos lapse sünnitõendiga.
  - Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.
  - Sünnitoetuse määrab sotsiaalnõunik esitatud dokumentide alusel 10 tööpäeva jooksul.
  - Sünnitoetuse teine, kolmas ja neljas osa makstakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast lapse ühe-, kahe- ja kolmeaastaseks saamist.
  - Määratud toetus kantakse avalduses näidatud pangakontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.
  - Kui sotsiaalnõunikul on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetust kasutada ebaotstarbekalt, võib vallavalitsuse korralduse alusel rahalise toetuse asemel anda toetus ka imikule vajalike asjadena.

 

Alus: Sonda Vallavolikogu 22.04.2013 määrus nr 6

 

Tasuta beebipakk BENU Apteegist

Leia lähim apteek!

Get Adobe Flash player