Hajaasustuse veeprogramm

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler allkirjastas 30.04.2008  hajaasustuse
veeprogrammi programmdokumendi, mis võimaldab parandada joogivee kättesaadavust hajaasustusega piirkondades.
Programmi elluviimisega tõstetakse inimeste elukvaliteeti ning aidatakse kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.

Programmist toetatakse puur- ja salvkaevude ehitamist ja puhastamist ning kaevudest joogiveetorustiku ehitamist või rekonstrueerimist. Samuti toetatakse kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega.

Siseministeeriumi regionaalvaldkonna eelarves on veeprogrammi läbiviimiseks sel aastal 33 miljonit krooni. Sama suure summaga toetavad joogivee kättesaadavuse parandamist ka kohalikud omavalitsused. Kolmanda osapoolena rahastavad projekte taotlejad.

Programmi iga-aastane rahajaotus maakondade lõikes kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga.

Programmist saavad toetusi taotleda füüsilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.
Ühe majapidamise kohta ette nähtud toetussumma (riik pluss omavalitsus) on maksimaalselt 100 000 krooni.

Programmi riiklikuks elluviijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Maakonnas koordineerib programmi elluviimist maavanem.  EAS sõlmib
maavalitsusega sihtfinantseerimise lepingud, seejärel koostab maavanem programmi rahalise jaotuse maakonnas ja sõlmib lepingud nende valdadega, kes soovivad programmis osaleda. Pärast lepingute sõlmimist kuulutab maavanem programmi maakonnas avatuks, määrates taotluse esitamise tähtpäeva.

Info taotlusvooru avanemisest ilmub maakonnalehes, vallalehtedes ning maavalitsuse ja valdade veebilehtedel. Taotlused toetuse saamiseks tuleb esitada valda, kus langetatakse ka projektide rahastamisotsused.

 

Programmdokument 2010.rtf

 

2009.a. taotluse rahuldamine

2010.a. taotluse rahuldamine

 

 

 

 

 

Get Adobe Flash player